Berušky

Berušky
  • Berušky jsou naši předškoláci ve věku 5 až 7 let. Ve je třídě 24 dětí.

Odpoledne děti odpočívají ve třídě jen chvilku na polštářku a pak následují odpolední aktivity. Více se dočtete níže smile

Během celého dne se učí především rozvíjet a posilovat své již získané schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Činnosti jsou přitom již převážně cílené a strukturované, vedou k rozvoji dovedností důležitých pro vstup do základní školy. Mezi sebou se děti snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých vlastních názorů. Jde tedy o celkový rozvoj a posilování sociálních kompetencí a posílení emocionální stability a schopnosti čelit složitosti okolního světa bez stálé podpory dospělého. 

  • PŘEDŠKOLÁCI

Předškolní věk je důležitý pro přípravu Vašeho dítěte na vstup do ZŠ. Ve školce se děti rozvíjejí pod vedením zkušených pedagogů jak po stránce fyzické, rozumové, tak i sociální, v kolektivu svých vrstevníků. Také Vy rodiče máte jistě zájem připravit své dítko zodpovědně na školu. Důležité informace a nápady dostanete nejen u nás ve školce, ale také na webových stránkách  www.predskolaci.cz . Zde najdete e-knihu předškoláci s pohádkami, básničkami, pracovními listy, omalovánkami a dalšími náměty. Využijte tyto náměty k vzdělávání i hrám s dětmi.

smilePRO PŘEDŠKOLÁKY PŘIPRAVUJEME ODPOLEDNE MÍSTO SPANÍ RŮZNÉ ZAJÍMAVÉ ČINNOSTI PRO VŠESTRANNÝ ROZVOJ, ALE TAKÉ S OHLEDEM NA JEJICH ZÁJMY A VLOHY.

  • VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI : dekorativní zdobení -květináčky, ramínka, rámečky,výroba předmětů z odpadového materiálu -PET lahve, papírové roličky, zbytky látek, hliníkové folie, tvoření různých druhů papíru, mozaiky a koláže, FIMO a bublinková modelína, struktuovací hmota, odlévání sádry a mýdlové hmoty do forem, prostorové objekty, tvoření z drátu, brček a knoflíků, zpracovat keramickou hlínu, otisky, vykrajovátka a kresba do hlíny, zdobení výrobků engobou, výroba dekoraci z přírodnin, látek, ovčího rouna a další zajímavé techniky.

  • SPORTOVNÍ AKTIVITY : zvládat základní pohybové dovednosti, orientovat se v prostoru, zvládat překážky, cvičit s různým náčiním, pracovat s míčem, rozvíjet obratnost na nářadí, učit se a dodržovat pravidla her a soutěží, To vše na čerstvém vzduchu i v prostorách MŠ.

  • HUDEBNÍ ČINNOSTI : poslouchat hudbu, zvuky a tóny, zpívat ve skupině i sólově s doprovodem klavíru či flétny, základy rytmizace a melodizace, hru na dětské rytmické nástrojky, zkusíme i hru na flétničku, vyzkoušíme taneční kroky, tanečky v kroužku i ve dvojicích, poznávat noty, poslouchat skladby, vnímat hudbu jako umění, tanec, hudba, zpívání i radost z pohybu.

  • SEZNAMOVÁNÍ S PŘÍRODOU A EKOLOGIÍ : orientovat se ve městě i v přírodě, hravou formou poznávat přírodu -soutěže, hry, kreslení, vystřihovánky, praktické činnosti, poznání dominant Příbrami, vodárnu na Padáku, Svatou horu, rozhlednu husitského kostela, vyhlídku na Třemošné, Žežickou skálu atd., pozorovat a vnímat přírodu jako součást našeho života.

  • LOGOPEDICKÉ AKTIVITY : hry se slovy a písmenky, náprava nesprávných hlásek, hlasová, dechová a artikulační cvičení, to vše individuálně i kolektivně.

  • PŘÍPRAVA NA ŠKOLU : grafomotorika, nácvik správného držení tužky, zrakové a sluchové vnímání, logické uvažování, početní představy, procvičování barev, rozvoj souvislého vyjadřování, vyprávění podle obrázků, cvičení paměti, postřehu a pozornosti.

Zpět na rozcestník